เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกำหนดการต่อไปนี้

รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 7 มีนาคม 2566 - 8 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ 13 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 11.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ 16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566


ในการสมัคร นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกได้จากเว็บนี้ โดยการกรอกข้อมูลตามที่ระบุ เพื่อออกเลขที่นั่งสอบ
หรือสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ในวันและเวลาทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมวิชา จุดเน้น
MSO (Change) โครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ผลภายนอกที่ชัดเจน และผลักดันนักเรียนในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดสู่การเรียนวิทยาศาสตร์
ดูแลโครงการโดย นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ
SMA (วิทย์-คณิตเข้มข้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล
GP (โปรแกรมทั่วไป) โปรแกรมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียน
โปรแกรมวิชา จุดเน้น
MSO (Change) โครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ผลภายนอกที่ชัดเจน และผลักดันนักเรียนในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดสู่การเรียนวิทยาศาสตร์
ดูแลโครงการโดย นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ
SMA (วิทย์-คณิตเข้มข้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล
ILP (ภาษาเข้มข้น) โปรแกรมที่เน้นผู้เรียนได้เรียนมากกว่า 5 ภาษา อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศษ, อาหรับ, มลายู และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก
SMP (วิทย์-คณิต) โปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ทั่วไป ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ ศาสนา สามัญ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามขีดความสามารถทั้งในด้านคุณธรรมและวิชาการ

ในการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นอื่น ๆ

เช่น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 หรือการย้ายเข้ามาศึกษาต่อระหว่างภาคเรียน ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ที่โรงเรียน พร้อมเอกสารทางการศึกษา เช่นใบรับรองผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ปพ.6 หรือ ปพ.1 หรือเอกสารที่แสดงผลการเรียน เพื่อตรวจโครงสร้างหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองอิสลามศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน บิดาและมารดา ในวันรายงานตัว
กรณีที่นักเรียนสมัครสอบผิดโปรแกรม หรือต้องการเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
 • ให้ทำการติดต่อ ที่ Line ID : aduldae
 • พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อ สกุลของผู้สมัคร
 • โปรแกรมวิชาที่ได้สมัครและต้องการยกเลิก
 • เหตุผลที่ต้องการจะเปลี่ยน

หมดเวลารับสมัคร! ระบบรับสมัครรอบที่ 2/2566 ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 8 มี.ค. 2566