เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามกำหนดการต่อไปนี้

รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2565 - 3 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ 6 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ 9 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565


ในการสมัคร นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกได้จากเว็บนี้ โดยการกรอกข้อมูลตามที่ระบุ เพื่อออกเลขที่นั่งสอบ
หรือสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ในวันและเวลาทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมวิชา จุดเน้น
Change MSO (คณิต วิทย์ มุ่งสู่โอลิมปิก) โครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ผลภายนอกที่ชัดเจน และผลักดันนักเรียนในพื้นที่ให้ประสอบความสำเร็จในระดับประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดสู่การเรียนวิทยาศาสตร์
ดูแลโดย นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ภาคเรียน
SMA (วิทย์-คณิตเข้มข้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล
การจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาครูบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/ภาคเรียน
GP (โปรแกรมทั่วไป) โปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ควบคู่ ศาสนา สามัญ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามขีดความสามารถทั้งในด้านคุณธรรมและวิชาการ
ค่าธรรมเนียม 600 บาท/ภาคเรียน
โปรแกรมวิชา จุดเน้น
Change MSO (คณิต วิทย์ มุ่งสู่โอลิมปิก) โครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ผลภายนอกที่ชัดเจน และผลักดันนักเรียนในพื้นที่ให้ประสอบความสำเร็จในระดับประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดสู่การเรียนวิทยาศาสตร์
ดูแลโดย นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ภาคเรียน
SMA (วิทย์-คณิตเข้มข้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล
การจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาครูบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/ภาคเรียน
ILP (ภาษาเข้มข้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษา มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะควาามสามารถการใช้ภาษาไทย อังกฤษ อาหรับ ฝรั่งเศษ และเทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาที่สองได้อย่างคล่องแคล่ว และมีพื้นฐานสำหรับต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่เป็นสากล
การจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาครูบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/ภาคเรียน
DVP (ทวิอาชีวะ) โปรแกรมที่เป็นความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนพัฒนาวิทยากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างนักธุรกิจสมัยใหม่ มีการจัดการการเรียนการสอนที่นำไปสู่การปฏิบัติในด้านธุรกิจสมัยใหม่
ค่าธรรมเนียม 600 บาท/ภาคเรียน
SMP (วิทย์-คณิต) -
ในการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 หรือการย้ายเข้ามาศึกษาต่อระหว่างภาคเรียน ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ที่โรงเรียน พร้อมเอกสารทางการศึกษา เช่นใบรับรองผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ปพ.6 หรือ ปพ.1 เพื่อตรวจโครงสร้างหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565 2565 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองอิสลามศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน บิดาและมารดา ในวันรายงานตัว
กรณีที่นักเรียนสมัครสอบผิดโปรแกรม หรือต้องการเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
 • ให้ทำการติดต่อ ที่ Line ID :
 • พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อ สกุลของผู้สมัคร
 • โปรแกรมวิชาที่ได้สมัครและต้องการยกเลิก
 • เหตุผลที่ต้องการจะเปลี่ยน

หมดเวลารับสมัคร! ระบบรับสมัครรอบที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 3 เม.ย. 2565